Sprawy karne, karnoskarbowe oraz z zakresu prawa karnego wykonawczego

 • obrona w sprawach o popełnienie przestępstwa zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniu przed sądem,
 • obrona w sprawach o wykroczenia,
 • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniu przed sądem,
 • obrona w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • odroczenie lub przerwa w wykonywaniu kary,
 • wykonanie warunkowo zawieszonej kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia,
 • prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania,
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • sprawy o ułaskawienie.

 

Sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego oraz spadkowego

 • zapłata z tytułu czynu niedozwolonego,
 • zapłata z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • wyjawienie majątku,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu,
 • zasiedzenie,
 • naruszenie posiadania,
 • zniesienie współwłasności,
 • sprawy związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną,
 • usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,
 • zarząd spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • zapłata z tytułu zachowku,
 • dział spadku,
 • opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego,
 • sprawy z zakresu ochrony praw konsumentów,
 • upadłość konsumencka,
 • skarga na czynności komornika,
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
 • sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej.

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

 • rozwód,
 • separacja,
 • unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • przysposobienie,
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka,
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia,
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • podział majątku wspólnego między małżonkami,
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli (ustanowienie opieki nad małoletnim, zmianę opieki nad małoletnim, ustanowienie kuratora).

 

Sprawy z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych

 • sprawy podlegające rozpoznaniu na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku ze świadczoną przez niego pracą,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy,
 • wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie,
 • ustalenie wypadku przy pracy i świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.