Sprawy karne, karnoskarbowe oraz z zakresu prawa karnego wykonawczego

 • obrona w sprawach o popełnienie przestępstwa zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniu przed sądem,
 • obrona w sprawach o wykroczenia,
 • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniu przed sądem,
 • obrona w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • odroczenie lub przerwa w wykonywaniu kary,
 • wykonanie warunkowo zawieszonej kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia,
 • prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania,
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • sprawy o ułaskawienie.