POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

§ 1
Zasady ogólne i definicje

 1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Goszczyńska, Al. Powstańców Wlkp. 63 lok. 106, 64-920 Piła, NIP 7642491581, REGON 360325140 zwana dalej „administratorem serwisu”, wprowadza politykę plików „cookies”, zwaną dalej „Polityką”.
 2. Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest administrator serwisu tj. stron widocznych pod adresami/em portalu:www.justynagoszczynska.pl
 3. Ilekroć w niniejszej Polityce używane są następujące określenia oznaczają one każdorazowo:
  a) „Serwis” – serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.justynagoszczynska.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
  b) „Użytkownik” – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu.
  c) „Dane osobowe” – rozumie się przez to informacje zawierające dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych m.in.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane, w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika.

 

§ 2
Czym są pliki „cookies”

 1. Pliki „cookies”, tzw. „ciasteczka”, to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Stosowane są co do zasady dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
 4. Pliki „cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Pliki „cookies” „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

§ 3
Do czego używane są pliki „cookies”

 1. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych (bez personalnej identyfikacji Użytkownika), zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 2. Usługodawca przechowuje pliki „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony www.
 3. Pliki „cookies” nie zawierają danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń do przeglądania stron internetowych i nie zmieniają jego ustawień, ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

§ 4
Pliki „cookies” a dane osobowe

Pliki „cookies” nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje Użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§ 5
Usuwanie plików „cookies”

 1. Co do zasady oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych – przeglądarki stron internetowych, domyślnie pozwalają na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.
 2. Ustawienia, o których mowa powyżej, mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Pliki „cookies” mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” przy korzystaniu z danej przeglądarki internetowej, dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w danym urządzeniu, pozwalające na zapisywanie plików „cookies” oznaczają, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na używanym przez niego urządzeniu.
 5. Wyżej opisane ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§ 6
Pytania

Pytania dotyczące zakresu Polityki Cookies należy kierować za pomocą adresu e-mail widocznego na stronach Serwisu lub pisemnie na adres korespondencyjny.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieobjętych niniejszą Polityką mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy prawo telekomunikacyjne.
 2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki i w witrynie internetowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.justynagoszczynska.pl. Korzystając z naszej strony internetowej, w tym z formularza porad prawnych on-line kancelarii akceptują Państwo zasady poniższego regulaminu zawartego w ramach Polityki Prywatności Kancelarii.
Administratorem danych osobowych jest:- adwokat Justyna Goszczyńska prowadzące Kancelarię Adwokacką Adwokat Justyna Goszczyńska, Al. Powstańców Wlkp. 63 lok. 106, 64-920 Piła, NIP: 7642491581, REGON: 360325140.
Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926).

Zgoda na przetwarzanie danych, zmiana i usunięcie danych

 1. Dane osobowe Klienta Kancelarii, takie jak: imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, gromadzone są przez Kancelarię w celu ułatwienia komunikacji z Klientami Kancelarii. Pozyskane dane są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp za pomocą hasła ma wyłącznie upoważniony personel. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prawidłowego wykonywania usług przez Kancelarię. Klient ma prawo w każdym czasie uzyskać dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  Przez podanie swoich danych osobowych w toku procesu wypełniania formularza zgłoszeniowego i poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem usług przez Kancelarię.
 2. Użytkownikom strony internetowej przysługuje prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem,
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  d) żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości.
  Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora.
 3. Użytkownik, w celu poinformowania Kancelarii Adwokackiej Adwokat Justyny Goszczyńskiej o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia z bazy, powinien skontaktować sięz Administratorem na adres e-mail: justyna.goszczynska@gmail.com lub powiadomić telefonicznie pod numerem: +48 721-347-361.


Zakres i sposób przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika strony internetowej www.justynagoszczynska.pl, a ich przetwarzanie następuje:
  a) w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
  b) w celu realizacji zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych,
  c) w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników,
  d) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Administratora.
 2. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika.
 3. W czasie przeglądania strony internetowej www.justynagoszczynska.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
 4. Wszelkie informacje osobiste, przekazane Prawnikom Kancelarii przy świadczeniu porad prawnych chronione tajemnicą adwokacką i traktowane jako poufne. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
  Podmiotom innym niż wymienione w zdaniu poprzedzającym dane Państwa nie będą udostępniane.
 5. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.


Zmiany polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie internetowej Kancelarii. Wszelkie zmiany wyżej wymienionych dokumentów, obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Kancelarii i będą dotyczyć wyłącznie umów zawieranych po dacie dokonania ww. zmian. W odniesieniu do już zawartych umów zastosowanie ma polityka w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy, chyba że obie strony wyrażą zgodę na zastosowanie do takiej umowy zmienionego dokumentu.