Podział majątku a hipoteka

Piła, dnia 8 marca 2018 r. W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej sąd – ustalając wartość wchodzącego w skład majątku wspólnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, obciążonego hipoteką...

Szkoda wyrządzona przez psa

Piła, dnia 27 lutego 2018 r. Przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2060 ze zm.) ma zastosowanie do szkód...

Koszty wynajęcia pojazdu zastępczego

Piła, dnia 12 stycznia 2018 r. Ubezpieczyciel musi ponieść pełne koszty wynajęcia pojazdu zastępczego jeśli poszkodowany nie ma pieniędzy na naprawę auta, a postępowanie likwidacyjne się przedłuża z przyczyn od niego niezależnych. Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z...

Dobra osobiste dziecka

Piła, dnia 5 grudnia 2017 r. Do naruszenia dobra osobistego dziecka może dojść również wtedy, gdy więź rodzinna miedzy dzieckiem a ojcem w ogóle nie ma szansy powstać, a to z powodu śmierci ojca w wyniku deliktu zaistniałego jeszcze przed urodzeniem dziecka –...